Нормативні документи

Електронний фонд локальних нормативно-правових документів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Документи для акредитації освітніх програм

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS

Наказ №329 від 29.05.2018 Про використання тестової форми проведення семестрових екзаменів та підсумкової атестації з використанням комп’ютерних технологій

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ”

Положення про організацію вступних випробувань у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” в 2019 році

Розпорядження ректора від 28.12.2015 року №57-р про можливість складання семестрових іспитів за талоном № 3 за їхньою заявою з використанням ІТ-технологій.

Положення про запобігання академічному плагіату у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Розпорядження ректора про використання тестової форми проведення семестрових екзаменів з використанням комп’ютерних технологій в якості експерименту для студентів заочної форми навчання окремих навчальних структурних підрозділів від 15.11.2019 року №177-р

Наказ №70 від 04.02.2019 р Про організацію контролю якості знань студентів, які навчаються за індивідуальним графіком

Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про проектні групи та групи забезпечення з розроблення і запровадження освітніх програм