2022-2023

Нормативні навчальні дисципліни 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК1 Іноземна мова
ОК2 Організація наукової діяльності
ОК3 Філософія і методологія науки
ОК4 Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

1.2. Цикл професійно-наукової підготовки

ОК 5 Управління науково-дослідницькими проєктами

ОК 6 Актуальні проблеми в галузі загальної педагогіки та історії педагогіки 

ОК 7 Педагогіка і психологія вищої школи

ОК 8 Моделювання освітніх процесів і систем

ОК 9 Методологічні підходи до організації історико-педагогічних досліджень

ОК 10 Технології навчання і виховання у вищій школі

Вибіркові навчальні дисципліни

ВК 12 Актуальні проблеми дидактики

ВК 13 Актуальні проблеми історії вищої освіти

ВК 14 Підготовка фахівців для вищої освіти у провідних країнах світу

ВК 15 Вища освіта в умовах глобалізації

ВК 16  Історія, теорія і практика соціальної роботи

ВК 17 Порівняльна педагогіка

ВК 18 Теорія і практика педагогічної конфліктології

ВК 19 Історіографія історико-педагогічних досліджень

ВК 20 Персоналістський напрям в педагогічних дослідженнях

ВК 21 Аксіопедагогіка

ВК 22 Моніторинг якості підготовки фахівців у ЗВО

ВК 23  Методика викладання педагогіки

ВК 24 Практико-орієнтований підхід в історико-педагогічних дослідженнях

ВК 25 Технології дистанційної освіти

ВК 26 Лідерські якості сучасного науковця

ВК 27  Компетентнісний підхід у вищій освіті

ВК 28 Варіативні моделі підготовки фахівців у ЗВО