2021

Нормативні навчальні дисципліни 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК1 Іноземна мова
ОК2 Організація наукової діяльності
ОК3 Філософія і методологія науки
ОК4 Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

1.2. Цикл професійно-наукової підготовки

ОК5 Управління науково-дослідницькими проєктами
ОК6 Актуальні проблеми в галузі загальної педагогіки та історії педагогіки
ОК7 Педагогіка і психологія вищої школи
ОК8 Моделювання освітніх процесів і систем
ОК9 Методологічні підходи до організації історико-педагогічних досліджень
ОК10 Технології навчання і виховання у вищій школі

1.3. Цикл практичної підготовки

ОК11 Науково-педагогічна практика

Вибіркові навчальні дисципліни

ВК12 Актуальні проблеми дидактики
ВК13 Актуальні проблеми історії вищої освіти
ВК14 Підготовка фахівців для вищої освіти у провідних країнах світу
ВК15 Вища освіта в умовах глобалізації
ВК16 Історія, теорія і практика соціальної роботи
ВК17 Порівняльна педагогіка
ВК18 Теорія і практика педагогічної конфліктології
ВК19 Історіографія історико-педагогічних досліджень
ВК20 Персоналістський напрям в педагогічних досліджень
ВК21 Аксіопедагогіка
ВК22 Моніторинг якості підготовки фахівців у ЗВО
ВК23 Методика викладання педагогіки
ВК24 Практико-орієнтований підхід в історико-педагогічних дослідженнях
ВК25 Технології дистанційної освіти
ВК26 Лідерські якості сучасного науковця
ВК27 Компетентнісний підхід у вищій освіті
ВК28 Варіативні моделі підготовки фахівців ЗВО у системі вітчизняної освіти
ВК29 Управління якістю освітніх систем