Галузь знань 01 «Освіта»
Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»
Освітньо-професійна програма «Освітні-педагогічні науки»
другого магістерського рівня
Форми навчання – денна, заочна

Актуальність підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» обумовлена процесом входження України в європейський освітній простір, необхідністю впровадженням інноваційних технологій навчання, відсутністю належної психолого-педагогічної підготовки у викладачів ЗВО, значна частина яких не має педагогічної освіти.
Магістерська підготовка за фахом «Освітні, педагогічні науки» дає старт новим можливостям, професійному успіхові й кар`єрному росту, тому що:
– ХХІ століття – це час безперервної освіти («long lіfe educatіon»);
– вищій школі потрібні кваліфіковані кадри;
– зростає престиж професії педагога (на великих фірмах впроваджується «coachіng» – наставництво)
У ході навчання застосовуються інтерактивні форми і методи, педагогічні інновації, проводяться тренінгові заняття, здійснюється стажування у вищих навчальних закладах м. Івано-Франківська. Заняття проводяться на денній і заочній формах навчання в обладнаних аудиторіях на базі Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Рішенням Міністерства освіти і науки України у 2017 р. спеціальність акредитована за IV рівнем на право здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти згідно з кваліфікаційними вимогами до магістра.
Заявлений обсяг – 30 осіб денної та 30 – заочної форм навчання.
Термін навчання – 1 рік 4 місяці.
Після закінчення магістратури випускник отримує освітню кваліфікацію «Магістр освітніх, педагогічних наук».

КАДРОВИЙ СКЛАД ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ

Освітній процес із більшості дисциплін забезпечує кафедра педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, що функціонує на Педагогічному факультеті з 2006 року (у зв’язку з об’єднанням кафедр – історії педагогіки та педагогіки – на новостворену кафедру педагогіки імені Б.Ступарика).
У складі кафедри 6 докторів наук, 4 доценти. До підготовки фахівців освітньо-професійної програми 011 «Освітні, педагогічні науки» залучені й інші структурні підрозділи. Усі викладачі – з науковими ступенями та званнями, із них дві треті – доктори наук, професори.
Кафедра забезпечує підготовку фахівців кваліфікаційних рівнів «магістр» за всіма напрямами підготовки в університеті. Вивчаються дисципліни “Педагогіка вищої школи”, “Методологічні засади педагогічних досліджень”, “Управління вищою освітою”, “Інноваційні технології” та ін.

Випускники спеціальності матимуть змогу працевлаштовуватись у закладах освіти різних рівнів і типів, установах та організаціях міста й області.