2023-2024

2023-2024

І. Нормативні навчальні дисципліни

ОК 1 Іноземна мова

ОК 2 Організація наукової діяльності

ОК 3 Філософія і методологія науки

ОК 4 Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

ІІ. Цикл професійної підготовки

ОК 5 Управління науково-дослідними проектами.pdf

ОК 6 Актуальні проблеми ЗП та ІП

ОК 7 Педагогіка і психологія вищої школи

ОК 8 Моделювання освітніх процесів і систем

ОК 9 Методологія та технологія історико-педагогічних досліджень

ОК 10 Лідерство та командоутворення

Цикл практичної підготовки 

ОК 11 Педагогічна практика

Вибіркові навчальні дисципліни

Музейна педагогіка

Актуальні проблеми історії вищої освіти

Вища освіта в умовах глобалізації

Історія, теорія і практика соціальної роботи

Компаративістика в освіті та науці

Історіографія історико-педагогічних досліджень

Теорія і практика педагогічної конфліктології

Основи практичної андрагогіки

Моніторинг якості підготовки фахівців у ЗВО

Методика викладання професійно-орієнтованих дисциплін

Практико-орієнтований підхід в історико-пед дослідженнях

Медіаосвіта та медіаграмотність

Компетентнісний підхід у вищій освіті

Варіативні моделі підготовки фахівців ЗВО у системі вітчизняної освіти

Управління якістю освітніх систем