Практика

Навчально-методичне керівництво і виконання програми науково-педагогічної (виробничої) практики спеціальності ОПН(м) забезпечує кафедра педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика. До керівництва практикою студентів залучаються викладачі кафедри, які навчають та аналізують володіння майбутніми викладачами ЗВО професійними компетенціями:

– здатність проводити психолого-педагогічні спостереження, виявляти їхні індивідуальні особливості, рівень розвитку, рівень вихованості;

– уміння оцінювати та аналізувати дії викладача;

– уміння спостерігати та аналізувати навчальну діяльність студентів під час занять;

– здатність використовувати набуті знання з фахових дисциплін для ведення спостереження за навчально-педагогічним процесом;

– здатність формувати і закріплювати інтерес та творчий підхід до педагогічної діяльності.

Викладачі-методисти кафедри приділяють великої уваги розвитку у магістрантів в період практики соціально-особистісних компетентностей.

Наказ-положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (№805 від 5 листопада 2019 р.)

Бази практики

Угоди з базами практики

Структура науково-дослідної практики

Структура науково-педагогічної (виробничої) практики

Памʼятка студенту-практиканту

Сайт практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Методичні рекомендації щодо проходження науково-педагогічної (виробничої) практики 2022

Наскрізна програма практики 2021 р.

Наскрізна програма практики 2020 р.

Наскрізна програма практики 2017 р.

Методичні рекомендації “Науково-педагогічна (виробнича) практика” для студентів ОПП “Освітні, педагогічні науки” другого магістерського рівня

Методичні рекомендації з організації та проведення “Науково-педагогічної (виробничої) практики” для студентів другого (магістерського) рівня освіти зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Методичні-вказівки-до-дипломної-роботи-2020

 

НАКАЗИ 

2023

Наказ № 03/06-01-C від 16.01.2023

Наказ № 04/06-01-з від 12.01.2023

2022

Наказ від 21.11.2022

Наказ від 11.11.2022

Наказ від 06.10.2022

Наказ №88/06-01-з-а від 06.10.2022

Наказ практика наук.пед. 2022

Наказ лютий(з) 2022 ОПН

2016-20221

Накази 2017-2021 рр.

Накази 2016 рр.

ВЗІРЦІ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Зразок-оформлення-титульної-сторінки-матеріалів-практики

Щоденник науково-дослідної практики

Щоденник  науково-педагогічної практики

Методичні матеріали практики 2020-2021 рр.

Методичні матеріали практики 2019-2020 рр.

Взірець-план звіту про науково-дослідницьку практику

Звіти про проходження практики 2021

Звіти про проходження практики 2020

Звіти про проходження практики 2019

Звіти про проходження практики 2018

Звіти про проходження практики 2017

Матеріали науково-педагогічної (виробничої) практики

Титульна сторінка документації науково-педагогічної (виробничої) практики 

План науково-педагогічної (виробничої) практики 

Щоденний план роботи студента під час проходження науково-педагогічної (виробничої) практики 

Звіт про проходження науково-педагогічної (виробничої) практики 

Лекція 

Семінарське заняття 

Аналіз проведеної лекції студента 

 

 

Настановчі наради 

27.02.2023

          

01.02.2022

18.10.2021

2019-2020

 

       

Фотогалерея з практики

2023

Жовтень-Листопад

Науково-педагогічна (виробнича) практика у студенів другого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» проходила з 23 жовтня по 17 листопада 2023 р. Практична підготовка зі студентами відбувається в складних умовах воєнного часу, коли часто навчальні заняття переривають гудки тривоги, але викладачі-методисти кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика працюють спільно із студентами, проводять лекційні та практичні заняття.

Зокрема, 7 листопада 2023 р. магістрант другого курсу Плясун Андрій Володимирович провів лекцію з предмету «Актуальні проблеми педагогіки» на тему «Інноваційні форми та методи навчання» із студентами факультету природничих наук групи СО(ПрН-11м).

Майбутній викладач ознайомив студентів з планом лекції, що допомогло їм стежити за думкою викладача, за послідовністю розкриття теми. Студенти тезисно занотовували зміст лекції, виділяли в ній головне. Успішне читання лекції залежало від підготовки до неї Андрія Володимировича: складання чіткого плану; добору матеріалу, який змістовно розкривав тему; добору наочного матеріалу для демонстрування студентам відповідних слайдів презентації. Важливо, що під час лекції майбутній викладач володів увагою студентів. Увага студентів активізувалася, коли до них викладач звертався з пропозиціями «уявіть собі…», коли вони ставали співучасниками події, про яку йшлося на лекції. Підтримував увагу студентів цікавими прикладами-ілюстраціями теоретичних положень, а також наочністю та проблемним викладом матеріалу.

15 листопада 2023 року студентом-магістрантом другого курсу спеціальності Освітні, педагогічні науки Плясуном Богданом Володимировичем було проведено лекцію із дисципліни «Педагогіка» для студентів другого курсу  факультету філології спеціальності Середня освіта (Українська мова і література) на тему «Атестація педагогічних працівників». Студенти разом з починаючим викладачем під керівництвом викладача- методиста, кандидата педагогічних наук, доцента Ковальчук В. М. активно обговорювали питання атестації, Положення про атестацію педагогічних працівників. Особливо з цікавістю вирішували майбутні філологи питання підготовки та проведення атестації педагогічних працівників, зміни до положення про атестацію, особливості роботи шкільної атестаційної комісії. Богдан Володимирович добре володів навчальним матеріалом, використовував словесні та наочні методи навчання, вдало задавав питання під час бесіди з студентами.

17 листопада студентом-магістрантом другого курсу спеціальності Освітні, педагогічні науки Віктором Полторацьким було проведено лекцію із дисципліни «Педагогіка» для студентів другого курсу факультету  філології спеціальності Середня освіта (Українська мова і література) на тему «Розвиток у школярів критичного мислення». Студенти разом з майбутнім викладачем  активно обговорювали питання розвитку критичного мислення у школярів і значення його у формуванні особистості. Слід відмітити, що студенти здатні проводити психолого-педагогічні спостереження, виявляти індивідуальні особливості особистості, рівень розвитку, мислення.

Студент використовував набуті знання з фахових дисциплін для ведення спостереження за навчально-педагогічним процесом.

Науково-педагогічна (виробнича) практика для майбутніх викладачів ЗВО є школою оволодіння способами організації професійної діяльності, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами освітнього процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

 

 

 

 

 

 

Березень

18 березня  магістрант спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Олег Грабар (методист Вікторія СТИНСЬКА) провів лекцію на тему “Методика організації педагогічного контролю у вищій школі”” для магістрів 1 курсу спеціальності “Середня освіта (математика)”.

17 березня магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Наталя Розумна (методист Вікторія СТИНСЬКА) провела лекцію на тему “Методика проведення різних видів занять з використанням активних методів навчання” для магістрів 1 курсу спеціальності “Готельно-ресторанна та курортна справа”.

14 березня студентка 1 курсу ОПНм-11 (з) спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Мирослава Григорчук (методист Інга ЄГОРОВА) в межах науково-педагогічної практики, провела лекційне заняття з курсу “Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність” для магістрів 1 курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин спеціальність- Політологія на тему: «Вища школа як педагогічна система, методи науково-педагогічного дослідження».

13 березня студентом-магістрантом першого курсу спеціальності Освітні, педагогічні науки Віктором Полторацьким (викладач-методист Віра КОВАЛЬЧУК) було проведено практичне заняття із дисципліни «Педагогіка» для студентів другого курсу Філологічного факультету спеціальності «Українська мова і література» на тему «Розвиток, виховання та формування особистості». Студенти разом з майбутніми викладачем активно обговорювали питання ролі спадковості та виховання у формуванні особистості.

 

 

10 березня  магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Наталя Затенчук (методист Вікторія СТИНСЬКА) провела лекцію на тему “Концептуальні засади методики викладання у вищій школі”” для магістрів 1 курсу спеціальності “Готельно-ресторанна та курортна справа”.

9 березня студентка 1 курсу ОПНм-11 (з)  спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Христина Цапай (методист Інга ЄГОРОВА) в межах науково-педагогічної практики, провела лекційне заняття з курсу “Педагогіка ” для студентів 1 курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин спеціальність – Середня освіта. Історія (СОІ-11 та СОІ-12),  на тему: «Методи та засоби виховання».

9 березня  студентка групи ОПНм(з)-11 Баранецька Зоряна Михайлівна, провела заняття з дисципліни “Сучасні освітні технології ” в групі СОІ-21 та СОІ-22 “Середня освіта (історія) на тему “Тренінгові технології як важливі компоненти  сучасного уроку історії” (методист  Любов ПРОКОПІВ). Заняття видалось цікавим і профемійним . Заздалегідь було визначено план лекції, який розкрив зміст поняття “тренінгові технології “; визначив цілі та завдання тренінгу; охарактерезував види тренінгів; розкрив особливості інтеграції тренінгових технологій в освітній процес ЗСО. Спільними зусиллями мета та поставлені завдання, були досягнутими, що спонукає та активізує для продуктивної подальшої роботи.

 

 

7 березня студентом- магістрантом першого курсу спеціальності Освітні, педагогічні науки Плясуном Андрієм Володимировичем було проведено практичне заняття з дисципліни «Педагогіка» для студентів другого курсу Філологічного факультету спеціальності Польська мова і література та Чеська мова і література на тему «Розвиток, виховання та формування особистості». Студенти разом з починаючим викладачем (методист Віра КОВАЛЬЧУК) активно обговорювали питання ролі спадковості та виховання у формуванні особистості. Особливо з цікавістю вирішували майбутні філологи проблемні питання виховання учасників освітнього процесу при розгляді педагогічних ситуацій.

   

7 березня магістрант Максим Федюк (методист Борис САВЧУК) у рамках  науково-педагогічної практики   провів лекційне заняття на тему «Принципи і структура управління освітою. Планування та облік роботи школи» для студентів СО(І)-31. Лекція переросла у змістовну дискусію за участю магістратів кафедри Владислава Бобика та Романа Бойцанюка.

02 березня студентка 1 курсу ОПНм-11 спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Водвуд Марія Василівна (методист Вікторія СТИНСЬКА) в межах науково-педагогічної практики, провела лекційне заняття з курсу “Педагогіка з основами педагогічної майстерності” для студентів групи СОМ- 21 факультету математики та інформатики на тему: «Педагогічні технології у ЗСО».

2022

Жовтень

З 24 жовтня по 18 листопада студенти 2 курсу спеціальності “Освітні, педагогічні науки” згідно навчального плану проходили виробничу науково-педагогічну практику, в ході якої мали чудову нагоду спробувати себе у ролі викладача закладу вищої освіти. До цього вони старанно готувалися 1,5 роки. Підбір лекційного матеріалу, створення презантацій, реалізація багатьох технологій та методик, співпраця з досвідченими науковцями та зрештою, те омріяне спілкування з групою, для якої, хоч на кілька тижнів стали путівником у світі вищої освіти. Майбутні педагоги мали можливість апробувати, потренувати, виховати себе як педагога, викладача.

На підсумковій нараді з питань організації та проведення практики 21листопада студенти- магістранти звітували перед викладачами-методистами кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика про виконання програми практики. Завідувачка кафедри Любов ПРОКОПІВ та викладачі кафедри висловлювали пропозиції та по бажання – будувати якісне освітнє середовище у мирній та щасливій Україні.

 

Лютий

23.02.2022 студентка ОП “Освітні, педагогічні науки” Уляна Слівінська (методист Любов ПРОКОПІВ) в рамках науково-педагогічної практики провела семінарське заняття для ОП “Середня освіта. Історія”(2 курс ) на тему “Технологічний підхід до освіти”. Магістрантка показала добрі знання, ініціативу, компетентність.

 

14.02.2022 у рамках педагогічної(виробничої) практики магістранткою 1 року навчання Гуменяк Аліною (методист Інна СТРАЖНІКОВА) було проведено лекційне заняття “Основні напрями роботи класного керівника” з курсу “Педагогіка” для студентів факультету іноземних мов групи СО(А)-16. Аліна Василівна підкреслила роль класного керівника в нових стандартах освіти,  виокремила основні напрями, функції, обов”язки класного керівника, його взаємодію з іншими представниками освітнього процесу, продемонструвала план виховної роботи класного керівника тощо.

 

   

 

 

2021

Жовтень-листопад

11.11.2021 р. в рамках науково-дослідної практики магістранткою 2 року навчання Винничук Любов’ю (методист Вікторія СТИНСЬКА) для студентів факультету математики та інформатики СОМ(І)-11(м) було проведено лекційне заняття  з дисципліни “Педагогіка вищої школи. Тьюторство” на тему “Психологічні аспекти освітнього процесу у ЗВО. Загальна характеристика студентства”, на якій розглянуто питання: суперечливості та кризи студентського віку; типологічні особливості сучасних студентів; педагогічна комунікація як основа педагогічного процесу у ЗВО; протиріччя в педагогічній комунікації викладача та студентів; діалогічна комунікація (спілкування) як умова ефективності педагогічного процесу у ЗВО та ін.

11.11.2021 р. магістрантка 2 року навчання Василечко Оксана (методист Інга ЄГОРОВА) провела онлайн-практичне заняття на тему: “Інтерактивні методи навчання у ЗОШ та групова робота учнів” (дисципліна «Сучасні освітні технології») зі здобувачами ОР “Бакадавр” філологічного факультету групи УМЛс/о-32 українська мова та література середня освіта 3 курс).

11.11.2021 р. в рамках науково-дослідної практики для студентів факультету математики та інформатики СО(І)-3 було проведено лекційне заняття магістранткою 2 року навчання Тимчишин Тетяною (методист Вікторія СТИНСЬКА) з дисципліни “Педагогіка з основами педагогічної майстерності” на тему “Позакласна і позашкільна виховна робота”, на якому розглянуто питання: поняття про позакласну виховну роботу в ЗСО; зміст позакласної виховної роботи та її форми в ЗСО; позашкільна виховна робота: сутнісна характеристика поняття; ЗСО – провідна ланка в системі виховної роботи; сімейне виховання; взаємозв’язок школи, сім’ї та громадськості та ін.

10.11.2021 р. магістрантка 2 року навчання Герей Вікторія (методист Інга ЄГОРОВА) провела онлайн-практичне заняття на тему: “Технології розвивального навчання, інтерактивні та ігрові технології у процесі оволодіння змістом педагогічних дисциплін” (дисципліна «Сучасні освітні технології») зі здобувачами ОР “Бакадавр” філологічного факультету групи УМЛс/о-31 українська мова та література середня освіта 3 курс).

9.11. 2021р. під час проходження педагогічної практики  студентка ОПП “Освітні, педагогічні науки” Деренюк М. (методист Любов ПРОКОПІВ) провела практичне заняття з курсу «Сучасні освітні технології» на тему: «Інтерактивні методи навчання у ЗОШ та групова робота учнів» для студентів ОП Середня освіта. Історія першого (бакалаврського) рівня. Заняття було насичене різними цікавими технологічними прийомами та підходами до навчання. Студенти високо оцінили рівень проведеного заняття.

     

9.11.2021 р. магістрантка 2 року навчання Івасюк Тетяна (методист Інга ЄГОРОВА) провела онлайн-практичне заняття “Система вищої освіти в провідних країнах світу” ”(дисципліна «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача») зі здобувачами ОР “Магістр” філологічного факультету групи ПМЛф-11 М (польська мова та література).

04.11.2021р. магістрантом 2 року навчання ОПП “Освітні, педагогічні науки” Приймаком Володимиром (методист Зіновія НАГАЧЕВСЬКА) проведено семінарське заняття на тему: «Форма організації навчання учнів». На семінарському занятті Володимир представив елемент уроку-подорожі до одного з найбільших міст стародавнього світу «Вічного міста» – Рим (згідно з навчальною програмою для 6 класу).

 

28.10.2021р. магістранткою 2 року навчання ОПП “Освітні, педагогічні науки” Семко Анною (методист Вікторія СТИНСЬКА) для бакалаврів СОМ-21 факультету математики та інформатики було прочитано в рамках науково-педагогічної практики лекцію з дисципліни “Педагогіка з основами педагогічної майстерності ” на тему “Основні напрями виховання”.

27.10.2021 р. магістрантка 2 року навчання Гайнюк Галина (методист Інга ЄГОРОВА) провела онлайн-практичне заняття “Форми та методи організації навчання у вищій школі ”(дисципліна «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача») зі здобувачами ОР “Магістр” філологічного факультету групи Ж-11 М .

25.10. 2021 р. магістрантами 2 року навчання ОПП “Освітні, педагогічні науки” (заочна ф. н.) Приймаком Володимиром та Петрович Наталією (методист Зіновія НАГАЧЕВСЬКА) була проведена онлайн-лекція для груп СОІ-21, СОІ-22 (Факультет історії, політології і міжнародних відносин) на тему: «Інноваційні технології та методи навчання в сучасному закладі середньої освіти».

22.10.2021 р. студентка другого (магістерського)  рівня  М.Стасіцька (методист Любов ПРОКОПІВ) провела онлайн-лекцію  з курсу “Сучасні освітні технології” для студентів спеціальності “Середня освіта. Філологія” на тему “Інноваційні технології навчання”.
 

22.10.2021 р. студентка другого (магістерського) рівня  ОПП “Освітні, педагогічні науки” С. Кисляк (методист Любов ПРОКОПІВ)  проводила  онлайн-заняття для студентів першого (бакалаврського) рівня  спеціальності  “Середня освіта. Історія” на тему ‘“Йєна-план” П.Петерсена з теми ‘‘Традиційні та інноваційні технології активізації навчання у школі: порівняльний аспект’’.

      

22.10.2021 р. магістранткою Кузюк Діаною (методист Наталія САЛИГА) проведено онлайн-практичне заняття “Система освіти в України” зі студентами групи МПВ-11.

21.10.2021 р. магістрант 2 року навчання Олексюк Володимир (методист Інна СТРАЖНІКОВА) провів онлайн-практичне заняття “Методи та організаційні форми виховного процесу” зі студентами групи А-23 факультету іноземних мов з курсу “Педагогіка”

 

21.10.2021 р. магістранткою 2 року навчання ОП Освітні, педагогічні науки Кузьмич Христиною (методист Вікторія СТИНСЬКА)  для магістрів ОПН -11(з) було прочитано лекцію з дисципліни “Теорія і практика вищої професійної освіти” на тему “Теоретико-технологічні засади забезпечення якості вищої професійної освіти”, де розглянуто питання: 1. Чинники забезпечення якості вищої професійної освіти. 2.Критерії та індикатори якості вищої професійної освіти. 3. Академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої професійної освіти.

 

 

2020

     

       

     

     

     

 

2019-2020

      

 

Презентації студентів до лекційних/практичних занять під час проходження практики

Дидактична система в ВНЗ Франції

Організаційні форми навчання у ВНЗ

Педагогічна майстерність викладача

Інклюзивна освіта у ВНЗ США

Педагогічна техніка

Порівняльна характеристика системи вищої освіти в Італії та США 

STEM-освіта у ЗВО

Освітні, педагогічні науки

Відео-презентації студентів під час проходжння практики

 

Посилання на YouTube канал Кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ім. Б. Ступарика

https://www.youtube.com/channel/UCIFVMXsYTpzi7IafLqWfkvA