Прокопів Любов Миколаївна

Завідувач кафедри

педагогіки та освітнього менеджменту

імені Богдана Ступарика,

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 3 квітня 1972 р. в селі Дзвиняч Івано-Франківської області.

Освіта: вища (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (тепер ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»), 1993, спеціальність – педагогіка і методика початкового навчання, кваліфікація – учитель початкових класів).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 − загальна педагогіка та історія педагогіки (2006).

Тема кандидатської дисертації: «Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю (друга половина ХХ ст.»).

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки (2008).

Нагороди:

стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2008 р.);

медаль і премія Івано-Франківської облдержадміністрацією та Івано-Франківської обласної ради й удостоєна звання «Молодий учений року»(2008);

грамоти Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2011, 2015 рр.).

Грамоти ректора ПНУ  (2017 р., 2019 р.).

МОНОГРАФІЇ

Прокопів Л. Інноваційні технології у форматі сучасного освітнього простору закладу вищої освіти Доступність і неперервність освітивпродовж життя : зарубіжний досвід та національна практика : монографія / за заг. ред. Л. Прокопів, В. Стинської. Івано-Франківськ : НАІР, 2022. С. 57–80. (Розділ у монографії). URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/13255

Prokopiv L. New information technologies as a means of intensification of students’ scientific and research activities. Contemporary technologies in the educational process. monografia. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 97–10

Прокопів Л Використання методів і форм організації навчання в малокомплектній школі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: український і зарубіжний досвід монографія. Івано-Франківськ, 201  С.142- 150

Idea edukacji patriotycnej w pedagogicznym dziedzictwie Janusha Korczaka i Bogdana Stuparyka. Life and heart devoted to children. Janush Korchak (1878 – 1942) and Vasyl Sukhomlynsky (1918 – 1970) are unforgettable: monografia / Edited by M. Chepil, O. Karpenko, V. Petryk. Warsawa, 2017. P. 59- 70

Прокопів Л. Роль освітнього середовища у формуванні особистості в умовах сільської малочисельної (малокомплектної) школи другої половини ХХ ст. Гірська школа: сучасні виклики і перспективи розвитку: монографія/ за наук ред. Оліяр М.П.  Івано-Франківськ, 2017. С.328 – 340

Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України (друга половина ХХ століття): монографія. Івано-Франківськ: Плай, 2005.  256 с

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Web of Science

Bilavych H., Didukh I., Stynska V., Prokopiv L.,Fedchyshyn N., Savchuk B., Fedoniuk L. Developmentofinclusiveeducationinukraineinthecontextofworldtrends. WiadomościLekarskie, V. LXXV, ISSUE 4. PART 1, April 2022. P. 891 – 899. WofS  ISSN 0719-4706. URL: https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/162

Prysiazhniuk, L., Gusak, L., Prokopchuk, V., Prokopiv, L., Vyshnivska, N., &Romanenko, L. (2021). Training Primary School Teachersto Organize Collective Forms of Workin Small Rural Schools. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensi\onala, 13(2), 147-166.        https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/415 ((WebofScience).)

Research of the factor structure of the model of world view settings at a young age Revista inclusiones Revista inclusiones. 2020.  Vol.7. Número 3. P. 98–116.

 Публікації у фахових вітчизняних виданнях

Стинська В. В., Прокопів Л. М., & Василишин Н. Б. Нормативно-правове регулювання системи післядипломної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). Педагогічний альманах. 2023. №53. С. 201-209. https://doi.org/10.37915/pa.vi53.460  

Савчук Б, Котенко Р.,  Прокопів Л. Використання коучингових технік подолання опору та налагодження зворотного зв’язку у підготовці майбутнього менеджера. НОВА ПЕДАГОГIЧНА ДУМКА. 2022. 12 (110). С 3-7 DOI: 10.37026/2520-6427-2022-110-2-3-7

Прокопів Л., Бандура Л. Історіографія законодавчої бази розвитку інноваційних Технологій в Україні (1991–2017 Рр.) Педагогічний альманах: збірник наукових праць. 2022. № 51. С. 248-254. URL: http://pedalmanac.site/index.php/main/article/view/379

DOI: https://doi.org/10.37915/pa.vi51.379

Прокопів Л., Сидорук О. Особливості українізації школи в західному регіоні України у першій половині ХХ ст. Педагогічний альманах : зб. наук. пр. Херсон. акад. неперервної освіти.  Херсон, 2021. № 47: С.263 – 268 https://doi.org/10.37915/pa.vi47.177

http://pedalmanac.site/index.php/main/article/view/177   0.3

Стинська В., Прокопів Л. Технології формування лідера у процесі професійної підготовки викладача ЗВО. Освітні обрії. 2021, № 1(52). С. 115-118. URL:https://ippo.if.ua/images/stories/Obrii_Osvit_Zag/pdf

Стинська В., Прокопів Л., Серман Л. «Soft skills» у практиці підготовки майбутніх викладачів закладу вищої освіти. Гірська школа українських Карпат. 2021. № 24. С. 100–104. URL:https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/issue/view/266/92

Чепіль М. Прокопів Л. Формування лідерських якостей майбутнього викладача закладу вищої освіти засобами командної діяльності. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Вип. 36, том 3, С. 356-361. URL:http://www.aphn-journal.ua/archive/36_2021/part_3/45.pdf

Королько А., Прокопів Л., Кречко В. Особливості впровадження музейної педагогіки в сучасному інноваційному освітньому просторі УКРАЇНИ (НА прикладі музеїв міста Коломиї). Гірська школа українських Карпат. 2020. № 22. с. 88 – 94.

Прокопів Л. Стинська В. Інноваційні методики викладання дисциплін у ЗВО в процесі магістерської підготовки. Гірська школа Українських Карпат. 2020. № 22. С. 145 – 150

Прокопів Л., Сидорук  О.  Використання інноваційних технологій навчання як ефективної комунікації в освітньому процесі закладу вищої освіти. Освітні обрії, 2020. №1 С. 75-79

Stynska V.,Prokopiv L. «Development strategies of pedagogy of partnership in educational process of small schools in Ukraine and abroad: a comparative aspect». Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. 2019. Випуск 8/40. С. 116–130.

Stynska V., Prokopiv L. The origin of socio-pedagogical support of motherhood and childhood in Ukraine (1905–1918). Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. 2019. Випуск 9/41. С. 120–131.

Stynska V., Тytun O. The activity of social and psychological rehabilitation centres for families in ivanofrankivsk region (Ukraine). Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2018. # 1. Vol. 5. P. 156–161. doi: 10.15330/jpnu.5.1.156-161. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/4928

Прокопів Л.  Цільовий компонент організації виховної роботи у малокомплектній школі України (друга половина ХХ ст.). Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін.  Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. 2016. Вип. 2(34). С. 196–203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2016_2(34)__22

Довбенко С., Прокопів Л. Впровадження педагогіки партнерства в Карпатському освітньому просторі. Український педагогічний журнал.2019. №1.  С.118 -128

Прокопів Л.М. Використання методів і форм організації навчання у малокомплектних школах (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)  Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова.2019 Серія 17. Випуск 30. С.156-164.

Прокопів Л. Концептуальні основи інтеграції освітнього простору сучасної сільської малочисельної школи України на основі традицій діяльності малокомплектних шкіл другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Молодь і ринок. № 6 (173) червень 2019 С.30 – 35

Прокопів Л. Features of using methods and forms of the teaching organization in a small school (2nd half of 20th century) and their improvement in modern conditions (Особливості використання методів і форм організації навчання в малокомплектній школі (друга половина ХХ ст.) та їх удосконалення в сучасних умовах. Гірська школа українських Карпат. 2018. №19. С.34- 40

Прокопів Л. Особливості підтримки й функціонування малих шкіл Польщі. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Педагогіка. 2017. Вип. 5(37). С. 145–155. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_

Прокопів Л. Динаміка розвитку сільських малочисельних шкіл гірського регону Івано-Франківщини (2000-2016 р.). Гірська школа українських Карпат. 2017. №16. С.160 – 165. : httpmountainschool.pu.if.ua/sites/default/files/Issue_16/42.pd

Прокопів Л., Карабінович В. Особливості шлюбно-сімейних відносин етнічної групи українських Карпат – гуцулів. Гірська школа українських Карпат. 2016. №15. – С.19. – 234.

Прокопів Л. Особливості підготовки сучасного вчителя до роботи в сільській малочисельній школі Педагогічний альманах : зб. наук. пр. Херсон. акад. неперервної освіти. Херсон: [б. в.], 2016 С. 133 – 138

Прокопів Л. Диференційований підхід до навчання в діяльності малокомплектних (малочисельних) шкіл України (друга половина ХХ – початок ХХІ століть). Обрії: науково-педагогічний журнал. 2015. Випуск № 1(40) С. 37 – 40

Прокопів Л. Малокомплектна школа України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): історіографічний аспект. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2015. №53. С.115 – 120

Прокопів Л. Формування професійної готовності учителя до роботи у малокомплектній школі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2014. № 29. С. 173–175.

Прокопів Л. Модернізація малочисельної школи на селі: проблеми і перспективи. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Педагогіка. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. Випуск 29. Частина 2. Педагогіка. С. 141 – 149

Прокопів Л. Діяльність малокомплектної школи в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). Освітній простір України: науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2014 р. Випуск 4. С. 33 – 38.

Прокопів Л. Фактори розвитку малочисельної сільської школи Івано-Франківщини. Гірська школа Українських Карпат. 2013. №8 – 9. С.301. – 304.

Прокопів Л. Аналіз розвитку сільських малокомплектних шкіл ( друга половина ХХ ст.). Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Педагогіка.  Одеса, 2013.  №7.  С. 130-136

Прокопів Л. Підготовка учительських кадрів для роботи у сільських школах (порівняльний аспект). Гуманітарний вісник. Додаток 1 до Вип. 27. Т. VI (39): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ, 2013. С.231 – 238

Прокопів Л. Проблеми підготовки майбутнього вчителя для сільської малокомплектної школи (90-рр ХХ ст.). Педагогічний альманах: Збірник наукових праць/ редкол В.В. Кузьменко та ін.  Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. Випуск 16. С. 291 – 295

Прокопів Л. Сучасні підходи до роботи малокомплектної школи у Росії та Україні (порівняльний аспект). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород, 2012. №23. С. 141 – 143

Прокопів Л. Чинники становлення і розвитку сільської малокомплектної школи (90-і рр. ХХ ст.). Вісник Прикарпатського ун-ту. Педагогіка. Івано-Франківськ, 2011. Вип. ХL. Частина 2. С.55-58 с.

Прокопів Л. До проблеми організації навчально-виховного процесу у сучасній малочисельній сільській. Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Педагогіка. Одеса, 2011. №4. С. 328-331

Прокопів Л. Сімейне спілкування як важливий чинник розвитку особистості. Вісник Прикарпатського університету . Педагогіка. 2011.  Вип. ХХХVI.  С.179 – 182

Москаленко Ю.М., Прокопів Л.М Інноваційні підходи до гуманітарної освіти в умовах інформаційного простору. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наукових праць.   №6-7. С. 107 – 111

Прокопів Л. Педагогічні умови підвищення ефективності навчання засобами інформаційних технологій у сільських початкових малочисельних ЗОШ 1 ст.  Гірська школа українських Карпат.  № 6 – 7.  С.240 – 245

Використання здоров’язбережувальних технологій у практиці роботи ЗОШ 1 ступеня. Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2010. Вип. ХХХV. С. 173-176.

Вплив сімейного спілкування на розвиток особистості підлітка. Опіка і виховання дітей: історія і сучасність. Збірн. наук. праць.  Дрогобич, 2010  С. 168-174

До проблеми формування моральної культури майбутнього педагога сучасного. Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Івано-Франківськ: Плай, 2010. Вип. ХХХІІІ.  С. 116 – 121.

Навчально-дослідна робота у педагогічних ВНЗ України: традиції та перспективи. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ:ВІКНУ, 2010. Вип. 25.  С. 326-333.

Статті у наукових періодичних закордонних виданнях

 1. Kononenko О., Kononenko А. Stynska V., Prokopiv L., etc. Research of the factor structure of the model of world view settings at a young age. Revista inclusiones. 2020. Vol. 7. Número 3. P. 241–260. (Web of Science).ISSN 0719-4706. URL: https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/162
 2. Stynska V., Prokopiv, L.  etc.( 2021), Apoio social para a família à criança com deficiência é a ferramenta da política social da Ucrânia. Laplage Em Revista, 7(3), (Web of Science).473-478. URL: https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731333p/
 3. Prysiazhniuk, L., Gusak, L., Prokopchuk, V., Prokopiv, L., Vyshnivska, N., & Romanenko, L.. ets, (2021). Training Primary School Teachers to Organize Collective Forms of Work in Small Rural Schools. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(2), (Web of Science). 147-166. URL:https://doi.org/10.18662/rrem/2/415
 4. Прокопив Л.Н. Педагогические условия подготовки будущего учителя к работе в сельской малочисленной школе Scientific Journal Virtus Issue # 35, June, 2019і#35, June, 2019/ P. 124.-128
 5. Прокопів Л.М. Методологічні підходи дослідження малокомплектної школи як історикопедагогічного феномеНУ. Scientific Journal Virtus Issue # 35, June, 2019і, P. 139.-144
 6. Прокопів Л.Особливості підтримки й функціонування малих шкіл у Фінляндії  European Applied Sciences 2017. №5.с. 30-33 (закордонне видання)
 7. Prokopiv L. Modernization of the Rural School: Problems and Perspektives of Carpation Region. Jornal of Vasyl Stefanyk Precarpation National University/ Vol.1, No. 2,3. 2014, p 204 – 208
 8. Прокопів Л. Особливості розвитку малочисельних шкіл у зарубіжних країнах. Osobowość, społeczeństwo, polityka : Mater. VІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. J. Кota. Część. 2.  Lublin: WSEI, 2017. – 129 s. Osobowość, społeczeństwo, polityka : Mater. VІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. J. Кota. – Część. 2. – Lublin: WSEI, 2017. s.122 – 126.

 Публікації в інших виданнях

Прокопів Л., Слівінська У. Розвиток системи дистанційної освіти: історичний аспект. ІнформацІйний бюлетень кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика. 2022. №38. С.21-26

Прокопів Л. СУЧАСНІ ВИМІРИ І ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ШКІЛ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ. Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика: збірник тез доповідей науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, 17 травня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022 С. с251-255.

Історіографічний контекст формування дослідницьких умінь студентів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції до 78 річниці від дня народження Богдана Михайловича Ступарика «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», 5 березня 2018 http://conference.pu.if.ua/forum/search.php?keywords=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0&t=422&sf=msgonly&sid=189d95292c18b33c410bc2adf959d331

Проблеми дитинства у контексті сучасної педагогіки: зб. наук. праць на пошану Василя Сухомлинського/ за ред. М. Чепіль, М. Ярушак. Дрогобич, 2018. С. 196 – 203

Модель формування підприємливості фахівця. Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. 2018. №29. С.- 24-29

Сутність навчальної мотивації в психолого-педагогічній літературі. Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика 2018. №30. С.70 – 72

Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів ВНЗ засобами інноваційних технологій. Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. 2018. №30. с. 63 – 66

Features of application of innovative teaching technologies in higher education. XVI International Conference Physik and Technology of Thin  Films and Nanosystem. Materials. Іvano-Frankivsk: Publisher Vasyl Stefanyk Precarpation National University, 2017. – р.364 – 365 (Матеріали 26 Міжнародноїй конференції з фізики і технології тонких плівок і наносистем)

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Інноваційні освітні технології: навчально-методичний посібник / упорядник Л.М. Прокопів. Івано–Франківськ, 2020. 172 с. http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/

Карпенко О. Прокопів Л. Вища освіта у контексті євроінтеграції. Дрогобич, 2019. 148 с.

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ: навчально-методичний посібник / упорядник Л.М. Прокопів. Івано–Франківськ, 2016. 160 с.

Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» / Упорядники Л.М. Прокопів, С.Ю. Довбенко, О.М. Сидорук; відповідальний за випуск Ю.М. Москаленко, Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: 2015. – 224 с.

Історія педагогіки: навчально-методичний посібник / Т.К. Завгородня, Л.М. Прокопів, І.В. Стражнікова. Івано-Франківськ. 2014. – 160 с.

Інформаційні технології в педагогіці: методичні рекомендації до самостійної роботи / Л. Прокопів. Івано-Франківськ, 2013.  60 с.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» / Т.К. Завгородня, Л.М. Прокопів, І.В. Стражнікова.  Івано-Франківськ. 2013. – 32 с.

Організація самостійної роботи студентів ОКР «Магістр»з курсу « Вища освіта і Болонський процес» / Т.К. Завгородня, Л.М. Прокопів, І.В. Стражнікова. Івано-Франківськ, 2013. – 44 с.

Організація самостійної роботи студентів ОКР “Магістр” з курсу “Методологія та технологія педагогічних досліджень”: методичні рекомендації / Т.К Завгородня, Л.М.Прокопів, І.В.Стражнікова. – Івано-Франківськ, 2013. – 60 с.

Педагогічна практика студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «Магістр» / Т.К. Завгородня, Л.М. Прокопів, І.В. Стражнікова. Івано-Франківськ, 2013. – 60 с.

Самостійна робота для студентів з курсу Методика спортивно-виховної роботи. Методичні рекомендації / Т.К. Завгородня, Л.М. Прокопів, І.В. Стражнікова. Івано-Франківськ. 2013. – с.

Самостійна робота для студентів ОКР «Магістр» з курсу «Методологія та технологія педагогічних досліджень»: методичні рекомендації / Т.К. Завгородня, Л.М. Прокопів, І.В. Стражнікова. Івано-Франківськ. 2013. – 60  с.

Завгородня Т.К., Прокопів Л.М., Стражнікова І.В. Світ педагогіки Східної Галичини і українського зарубіжжя ХХ ст.: ідеї, афоризми, висловлювання: навчальний посібник. Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я., 2010. – 212с.

Завгородня Т.К., Нагачевська З.І., Салига Н.М., Прокопів Л.М. та ін. Українська педагогічна думка в іменах (Східна Галичина – українське зарубіжжя ХХ ст.): навчальний посібник. Прикарпатський  національний університет імені Василя Степаника, 2009. 480 с.

Завгородня Т.К., Нагачевська З.І., Салига Н.М., Прокопів Л.М. та ін. Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття: навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2008. 480 с.

НАУКОВА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць, з них понад 20 навчально-методичних комплексів.

Здійснює наукове керівництво дипломними роботами, консультування здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Наукові дослідження студентів презентуються на університетській, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

 Забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня.

 1. Інноваційні освітні технології у ЗВО (лекції, практичні заняття).
 2. Організація управління освітнім процесом у ЗВО (лекції, практичні заняття).
 3. Дистанційна освіта (лекції, практичні заняття).
 4. Медіаосвіта (лекції, семінари).

ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2006 року бере активну участь у виховній роботі, є учасником співпраці з студентським самоврядуванням, куратором групи  ОПП «Освітні, педагогічні науки», учасником та організатором круглих столів з проблем освіти у вищій школі.

 ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

З1.09.2006  – 25.08.2013 рр. – заступник директора Педагогічного інституту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2008 р. член науково-методичної ради  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», член науково-методичної ради Педагогічного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Член вченої ради Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, член редколегії Бюлетеня кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика.

Упродовж  2018-2020 рр. – член журі  3 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педагогіки зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

З 1 січня 2021 року наказом ректора призначена  завідувачкою кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика.

З червня 2021 року – член вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Етапи підвищення кваліфікації:

2013 – 2014 рр. – учасник спільної українсько-американської конференції «Карпати-Аппалачі», дослідницько-наукової конференції  «New Appalachian: Known Realitiesand Imagined Possibilities (США – Україна)

2016 – наукове стажування на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

2017-2018 рр. – навчальні семінари з розвитку вищої освіти в Україні,

2019 р. – навчальні семінари та тренінги:

Додатки  Google в освітній діяльності (20 год) сертифікат 233 від 04-06 – 11. 2019 р.

На Урок «Квести  й онлайн тести» сертифікат № В174-884472

2020 р. – Комплексне підвищення кваліфікації, тема: «Едукація та індивідуалізація в закладах освіти» (досвід Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach);. з 25 червня по 04 жовтня 2020 р. (180/6 кредитів год.)»; м. Катовіце, Республіка Польща програма, звіт, сертифікат про стажування № 30/10/|2020).

Дистанційний тренінг «Організація навчального процесу. Новий освітній процес. Сертифікат учасника «Анкетування, тести та квести за допомогою Google форм»(Серифікат №3805050-6 v)

«Візуалізація навчального контенту за допомогою майндмеппінгу, або як навчати цікаво та захоплююче» (6 годин) Сертифікат№ 783705

Дистанційний тренінг «Я роблю це так» Сертифікат №202004/1123 22-27 квітня 2020 р.

«Цифрова година» Сертифікат № 11.25 від  11.02.2020 р.

Сертифікат учасника «Методика створення тестів та проведення командних ігор за допомогою середовища Classtime»