Салига Наталія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук,

доцент

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

імені Богдана Ступарика

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 1 грудня 1956 року в м. Івано-Франківську.

Освіта: вища (Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника (тепер Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), 1978;  спеціальність – вчитель української мови та літератури  середньої школи.

Тема кандидатської дисертації: «Формування естетичних суджень старшокласників засобами мистецтва в позакласній виховній роботі» (1988).

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки і психології (1992).

Нагороди:

Почесна відзнака Степана Бандери

Медаль «75 років УПА»

Автор понад 130 публікацій з проблем національного виховання студентської молоді, історії дошкільної педагогіки, теорії і практики навчання і виховання, етнопедагогіки, підготовки майбутніх викладачів у закладах вищої освіти, інших галузей знань. Серед них – монографії та навчально-методичні посібники.

Монографії

 1. Салига Наталія. Учитель, який випереджав педагогіку. Монорграфія. Івано-Франківськ. Лілея-НВ. 2010. 232 с.
 2. Салига Наталія. Курінний «Чорний» Данило Рудак. Монографія. Івано-Франківськ. 2021. 148с.
 3. Салига Н. Курінний «Чорний» Данило Рудак. 2-ге вид., доповн. Івано-Франківськ:  Видавництво ПНУ імені Василя Стефаника 2022. 154с.

Публікації у фахових вітчизняних виданнях:

 1. Салига Н. Іван Франко – знавець дитячої душі. Науково-педагогічні студії: науковий журнал / гол. ред.: Л.Д. Березівська, І.М. Шоробура. Київ: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України, 2018. Вип. 2. 159 с. С. 32-43. ULR. https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Naukped-stud_2018-2.pdf
 2. Салига Н. Національно-патріотичні мотиви у діяльності Михайла Базника Гірська школа Українських Карпат. 2018. №19. C. 48-52 journals.pnu.edu.ua › msuc › issue › download
 3. Салига Н. Погляди Іоанна Павла II на проблеми виховання дітей та молоді з позицій християнської моралі. Освітній простір України. Науковий журнал. 2019. №15. С. 51-59.
 4. Салига Н. Формування методичної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти на етапі професійної підготовки. Гірська школа Українських Карпат. 2020. №23. С. 116-121.
 5. Максименко Н., Салига Н. Моделювання педагогічних ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2021. С. 61-68.
 6. Максименко Н., Салига Н. Cистемний підхід до процесу формування професійного іміджу майбутніх викладачів у закладах вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. 2021. №4. С. 25-28.
 7. Бай І.Б., Максименко Н.Б., Салига Н.М. Системний підхід до процесу формування креативної компетентності майбутніх педагогів. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук»: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. 45. С. 84-92.
 8. Савчук Б.П., Салига Н.М. Рецепція феномену педагогічних конфліктів західних науковців у моделюванні професійної підготовки майбутнього фахівця. Молодь і ринок. 2021. № 15. С. 98-107.
 9. Салига Н. Формування методичної культури майбутніх викладачів ЗВО на етапі професійної підготовки. Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. 2021. № 28. С. 116-121_girska-shkola-001-168new2 -121_girska-shkola-001-168new2.pdf
 10. Білавич Г., Салига Н., Копчук-Кашецька М. Концепція духовно-морального виховання особистості  у вимірі творчої спадщини Василя Сухомлинського крізь погляд сьогодення. Нова педагогічна думка. 2022. Т. 110. № 2. С. 11-17.
 11. Chemonina , L. ., Karabin, O. ., Salyga , N. ., Mykhalchenko , N. ., Kondratiuk , S. . (2023). ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA DESENHO DO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA. Synesis (ISSN 1984-6754), 15(3), 347–359. Recuperado de https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2627
 12. Назарчук О.М., Салига Н.М., Височан Л.М.,  Єфімов Д.В. Аналіз організаційно-методичних особливостей професійної підготовки педагогічних працівників ЗВО. Академічні візії. Вип. 18, 2023. С.  https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/297/284 DOI:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7813524https://orcid.org/0000-0003-0541-4424

Навчально-методичні посібники:

 1. Салига Н.М. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця : навчально-методичний посібник до курсу / авт.-упоряд. Н.М. Салига. Івано-Франківськ, 2016. 115 с. ULR. http://194.44.152.155/elib/local/2183.pdf
 2. Салига Н. Історія дошкільної педагогіки:[навчально-методичний посібник до курсу]. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 120 с.
 3. Салига Н.М. Системний підхід у вищій школі: навчально-методичний посібник до курсу. Івано-Франківськ, 2016. 76 с. ULR. http://194.44.152.155/elib/local/2182.pdf
 4. Салига Н. Історія дошкільної педагогіки : навчально-методичний посібник до курсу / Н. Салига. 2-ге вид., виправл., доп. Івано-Франківськ, 2016. 96 с.
 5. «Історія дошкільної педагогіки. Курс лекцій»/ авт.-упоряд. Н.М. Салига. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, 2016. 128 с.
 6. Салига Н. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія дошкільної педагогіки» / авт.-упоряд. Н.М. Салига. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту імені В. Стефаника, 2016. 138с.
 7. Салига Н. «Історія дошкільної педагогіки. Курс лекцій»/ авт.-упоряд. Н.М.Салига. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. 2016. 128 с.
 8. Актуальні проблеми розвитку вищої освіти: навч.-метод. посіб. / Завгородня Т.К., Cтинська В.В., Прокопів Л.М., Нагачевська З.І., Савчук Б.П., Стражнікова І.В., Єгорова І.В., Ковальчук В.М., Салига Н.М. [За заг. ред. В.Стинської, Л.Прокопів]. Івано–Франківськ, 2021. 430 с. (https://kpibs.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/126/2021/09/Актуальні-проблеми-розвитку-вищої-освіти.pdf )
 9. Нагачевська З., Салига Н. Педагогіка: навч.-метод. посіб. для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 2-ге вид., доповн. та змінене. Івано-Франківськ : Видавництво ПНУ імені Василя Стефаника. 2022. 157 с.
 10. Салига Н. Історія дошкільної педагогіки : навчально-методичний посібник до курсу. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2023. 134 с. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/16130
 11. Салига Н.М. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця : навчально-методичний посібник до курсу / авт.-упоряд. Н. М. Салига. Івано Франківськ, 2023. 121 с. http://lib.pu.if.ua:8080/handle/123456789/16608
 12. Збірник тестів з курсу «Педагогіка»: навчально-методичний посібник / За заг.ред. Л.Прокопів, В.Стинської / Авторський колектив: І. Єгорова, В. Ковальчук, Т. Паска, Л. Прокопів, Н. Салига, В. Стинська, І. Стражнікова Івано–Франківськ, 2023. 230 с.

Публікації в інших виданнях

 1. Салига Н. Теоретико-методологічні проблеми розвитку української національної школи в педагогічній теорії Григорія Врецьони // (Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції («Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перстектики розвитку»: Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип.11. С. 328-332.
 2. Салига Н.М. Грані творчої спадщини Романа Скульського: до 80-річчя від дня народження. // Zbiorraportownaukowych Naukawswieciewspolczesnym. Bialystoh (грудень 2015р.). Секція 13: Педагогічні науки. Під-секція 2: Історія. Педагогіка, наукові досягнення, пропозиції ЗА 2015.С.5-8.
 3. Салига Н.М. Особливості системного підходу до організації навчально-виховного процесу у вищій школі / Н. Салига // Zbiorartykulownaukowych. Pedagogika. Osiagniecianaukowe, Rozwoj, Propozycje. Warzawa. 29.09.2016 -30.09.2016. С. 30-34
 4. Салига Н. Софія Русова– берегиня дошкільної педагогіки / Н. Салига // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, суспільство, політика». 15-16 лютого 2016 року. Частина 2. Люблін: Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomii IInnjwacjiiw Lublinie, 2016. С.  51-54.
 5. Бей І., Салига Н. Формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови засобами проектних технологій. Інформаційний бюлетень кафедри імені Б. Ступаника, 2016, №24. С.3-6.
 6. Фестрига У., Н. Салига .Особистість педагога-вихователя у творчому доробку Софії Русової. Інформаційний бюлетень кафедри імені Б. Ступарика, 2016, №24. С. 56-62.
 7. Стефанюк А., Салига Н. Педагогічні засади формування педагогічного іміджу майбутнього викладача .Інформаційний бюлетень кафедри імені Б. Ступарика, 2016, №24. С. 34-39.
 8. Гафіяк О., Салига Н. Почуття гумору майбутніх викладачів ВНЗ як предмет наукового аналізу. Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. Івано-Франківськ, 2017. № 28. С. 30-34.
 9. Балук С., Салига Н.. Креативність як поняття ключової компетентності викладача вищої школи. Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. Івано-Франківськ, 2017. № 29. С. 14-18.
 10. Cалига Н. Зміст народної опікунської педагогіки Міжнародна науково-практична конференція. Педагогіка. Перспективні наукові напрацювання Miedzy narodowa konferencja naukowo-praktyczna Pedagogika. 30.10.2017. Warszawa.
 11. Чорна М., Салига Н. Підготовка майбутніх викладачів ЗВО до організації роботи зі студентами у сфері дозвілля. Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Б. Ступарика. Івано-Франківськ, 2018. № 30. С. 6-9.
 12. Салига Н., Луканюк І. Проблема формування культури спілкування майбутніх викладачів ЗВО як предмет науково-педагогічних досліджень. Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. Івано-Франківськ, 2018. № 30. С.16-19.
 13. Салига Н., Нірода М. Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах як фактор формування комунікативної компетентності майбутніх учителів фізкультури. Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. Івано-Франківськ, 2018. №30. С. 22-26.
 14. Салига Н., Семанів В. Модель формування професійної мобільності майбутніх викладачів закладів вищої освіти. Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. Івано-Франківськ, 2018. № 31. С. 7-12.
 15. Салига Н., Дволятик О. Формування культури професійного здоров’я майбутніх викладачів ЗВО як наукова проблеми. Інформаційний бюлетень кафедри імені Богдана Ступарика. Івано-Франківськ, 2018. № 31. С.16-19.
 16. Салига Н. Етико-педагогічні домінанти спадщини галицьких педагогів кінця ХІХ- початку ХХ ст. Науково-практичний семінару з міжнародною участю «Особистісний потенціал сучасного викладача закладу вищої педагогічної освіти як основа професійного становлення майбутніх педагогів» 6 грудня 2018 року.
 17. Салига Н., Гавич О. Педагогічні умови формування життєвої компетентності майбутніх викладачів ЗВО. Всеукраїнської інтернет-конференція «Розвиток вищої освіти в Україні: виклики ХХІ століття», 7 березня 2019 року.
 18. Салига Н. Педагогічні умови формування життєвої компетентності майбутніх викладачів ЗВО. Всеукраїнської інтернет-конференція «Розвиток вищої освіти в Україні: виклики ХХІ століття», 7 березня 2019 року.
 19. Формування методичної культури майбутніх викладачів ЗВО VІII Міжнародна науково – практична конференція «Modern problems in science», 09-12 листопада 2020 р., Прага, Чехія.
 20. Формування культури професійного здоров’я майбутніх викладачів ЗВО III Міжнародна науково – практична конференція «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT» 22-24 листопада 2020 року, Київ.
 21. Формування професійної ідентичності майбутніх викладачів ЗВО як педагогічна проблема Всеукраїнські педагогічні читання. Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики». Дрогобич. 27-28 лютого 2020 р. 
 22. Салига Н.М. Українська вишиванка як засіб виховання національної свідомості студентської молоді в умовах воєнного стану. Матеріали ІV міжнародної наукової онлайн-конференції «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки», присвяченої всесвітньому дню вишиванки. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 року.
 23. Салига Н. Освітнє соціосередовище ЗВО як аспект формування професійної компетентності майбутнього педагога. «Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжжі». Current trends of the social work development in ukraine and abroad. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. 19-20 травня 2023 року. May 19-20, 2023. Івано-Франківськ: НАІР. С.189-192.
 24. Салига Н.М. Професійна підготовка майбутніх педагогів в моделі трисуб’єктної дидактики. Всеукраїнська науково-практична конференція  (з міжнародною участю). «Фребелівська педагогіка в сучасній освіті: вимоги, тренди, перспективи» 20-21 квітня 2023 року. Педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх викладачів ЗВО на етапі магістерської підготовки.
 25. Ковальчук В., Салига Н. Формування педагогічної мобільності майбутніх викладачів в освітньому процесі закладів вищої освіти XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Na pograniczach kultur i narodów Historia, kultura, konflikty. Sanok, 14-16 września 2023 roku

Навчально-методична діяльність.

Підготовлено навчально-методичні посібники:

 1. Салига Н.М. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця : навчально-методичний посібник до курсу / авт.-упоряд. Н. М. Салига. Івано-Франківськ, 2016. 115 с. ULR. http://194.44.152.155/elib/local/2183.pd
 2. Салига Н.М. Системний підхід у вищій школі: навчально-методичний посібник до курсу. Івано-Франківськ, 2016. 76 с. ULR. http://194.44.152.155/elib/local/2182.pdf
 3. Салига Н. Історія дошкільної педагогіки : навчально-методичний посібник до курсу / Н. Салига. 2-ге вид., виправл., доп. Івано-Франківськ, 2016. 96 с.
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Історія дошкільної педагогіки” / авт.-упоряд. Н.М. Салига. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. у-ту імені В. Стефаника, 2016. 138 с.
 5. Історія дошкільної педагогіки. Курс лекцій» / авт.-упоряд. Н.М. Салига. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, 2016. 128 с.

Результати наукових і експериментальних досліджень презентуються на численних університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Наукове керівництво дипломними роботами.

Стажування без відриву від виробництва:

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (з 15 травня по 15 червня 2019 р.).

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університеті імені Івана Франка (з 6 травня по 6 червня 2019 р.).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня.

 1. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця (лекції, практичні заняття, 2 курс).
 2. Системний підхід у вищій освіті (лекції, практичні заняття, 1 курс).

Для студентів бакалаврів спеціальності «дошкільна освіта»: історія дошкільної педагогіки  (лекції, семінари, 1 курс).

Для студентів бакалаврів спеціальності «хореографія»: педагогіка та педагогічна майстерність.

Розроблено навчально-методичне забезпечення з організації дистанційного навчання з означених навчальних дисциплін.

Організаційна і виховна діяльність:

Виконує обов’язки голови профспілкового комітету кафедри,  член фахової предметної комісії зі вступу абітурієнтів на ОКР «Магістр» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки)».

Відповідальна за профорієнтаційну роботу з випускниками коледжів та бакалаврату.

З 2004 по 2007 рік – заступник директора з виховної роботи Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Виховна діяльність 

https://www.facebook.com/100009395703393/videos/2936882836634878/

Персональна виставка до Всеукраїнського Дня Вишиванки

e-mail:  natalii58@ukr.net

nataliia.salyha@pnu.if.ua

Наукові соціальні мережі

https://orcid.org/0000-0001-6097-9669

https://www.researchgate.net/profile/Natalia-Salyha

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006281655104

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника